Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

Huidcentrum: MAN-EXCLUSIEF BV, handelend onder de naam Huidcentrum Ann Callebaut, met zetel te 9700 OUDENAARDE, Prins Leopoldstraat 4 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0475.241.897 (e-mail: ann@huidcentrum-ann.be ; tel: 055/31.82.00).
Diensten: alle door het Huidcentrum aangeboden diensten bestaande uit onder meer, maar niet beperkt tot: huidadvies en -behandelingen, workshops en laserontharing.
Producten: alle producten die door het Huidcentrum worden verkocht, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: make-up en verzorgingsproducten, crèmes, zalven en supplementen.
Klant: éénieder die een Overeenkomst sluit met het Huidcentrum voor de aankoop van Diensten of Producten.
Consument: een Klant die uitsluitend voor privé-doeleinden een overeenkomst sluit met het Huidcentrum.
Website: www.huidcentrum-ann.be en www.man-exclusief.be

2. Toepassing

2.1. De overeenkomst tussen de Klant en het Huidcentrum (Overeenkomst) komt tot stand van zodra de Klant betaald heeft voor de Producten of van zodra een afspraak is gemaakt voor Diensten.
2.2. De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.
2.3. De rechtsverhouding tussen de Klant en het Huidcentrum wordt uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Huidcentrum.
2.4. Het Huidcentrum behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn slechts van toepassing van zodra ze online zijn geplaatst en op elke Overeenkomst na die datum.
2.5. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het Huidcentrum gebonden is door middelenverbintenissen wat betreft de adviesverlening en Diensten.
2.6. Het eventueel in gebreke blijven van het Huidcentrum om uitvoering te eisen van verbintenissen van de Klant, impliceert geen afstand van haar rechten.

3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW. De eventuele bijkomende kosten (o.m. verzendkosten) worden afzonderlijk vermeld.
3.2. Het Huidcentrum behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen door ze op haar website te publiceren. Enkel de prijzen en andere bijkomende kosten die staan aangegeven op het moment van bestelling of op het moment van het vastleggen van een afspraak voor Diensten zijn van toepassing.
3.3. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt steeds betaald voor de levering van Producten of het uitvoeren van Diensten. In ieder geval is bij laattijdige betaling vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar op de nog verschuldigde bedragen, en daar bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 60,00 euro.

4. Annulering van een afspraak voor Diensten (opzegging)

4.1. Wanneer een Klant een afspraak maakt voor Diensten, kan deze afspraak slechts worden geannuleerd tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak.
4.2. Indien een Klant toch annuleert minder dan 48 uur voor de afspraak of niet komt opdagen zonder annulering, wordt 50% van de prijs van de geplande Diensten aangerekend, behoudens ingeval van bewezen overmacht in hoofde van de Klant (o.m. ziekte).

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte Producten blijven volle en exclusieve eigendom van het Huidcentrum tot de integrale betaling van de prijs.

6. Herroepingsrecht bij verkoop op afstand aan Consumenten – retourpolicy

6.1. In geval van het sluiten van de overeenkomst op afstand, heeft de Consument het recht om gedurende 14 dagen vanaf de levering van de Producten, of in geval van verkoop van Diensten, vanaf datum van de Overeenkomst, de overeenkomst gesloten op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
6.2. De bewijslast voor wat betreft de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. De Consument dient vervolgens binnen de 14 dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan het Huidcentrum heeft meegedeeld, de Producten terug te zenden of te overhandigen aan het Huidcentrum. De Producten moeten ongebruikt worden teruggezonden in de staat waarin de Consument ze heeft ontvangen en in de oorspronkelijke verpakking. De Consument draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de Producten. Als het product tekenen van beschadiging vertoont en niet in de originele verpakking zit, behouden we ons het recht voor om de retourzending te weigeren. Om uw retourzending te voltooien, hebben we een kwitantie of aankoopbewijs nodig.
6.3. Overeenkomstig artikel VI.73 van het Wetboek Economisch Recht kan de Consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien, de levering goederen betreft die een beperkte houdbaarheid hebben of die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. De Consument geniet daarenboven geen herroepingsrecht wanneer de Diensten volledig werden uitgevoerd en wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Consument.
6.4 Artikelen in korting komen niet in aanmerking.  Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen artikelen die in korting staan niet worden terugbetaald.
6.5 Verzendingslabel :  Om uw product te retourneren, wordt er door ons een retourlabel verstrekt. Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.
6.6 Restituties:  Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, zullen wij u informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Indien goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.
6.7 Te late of ontbrekende restituties:  Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat uw terugbetaling officieel wordt overgemaakt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gepost.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via ann@huidcentrum-ann.be

7. Levering en uitvoering

7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Het bedrijf  zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.8 Producten in de webshop van Huidcentrum Ann  worden bezorgd door Bpost of  DPD.  Bezorging vindt plaats op maandag t/m vrijdag, niet of wettelijke Feestdagen.
7.9 De verzendkosten in België bedragen €7,50 per bestelling en Nederland  €15,- per bestelling. (naheffing en gewichtstoeslag zijn inbegrepen). Alle zendingen zijn verzekerd tot €500.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Het Huidcentrum kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar bedrog, opzet of grove fout of die van haar aangestelden of lasthebbers.
8.2. Het Huidcentrum is in geen geval gehouden om onrechtstreekse schade te vergoeden.
8.3. Het Huidcentrum is evenmin aansprakelijk voor een verkeerd gebruik van Producten of een verkeerde toepassing van door het Huidcentrum gegeven advies. De Klant is daarenboven zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte informatie. Alle schade die voortvloeit uit foutieve of onvolledige informatie van de Klant dient te worden gedragen door de Klant zelf.
8.4. Het Huidcentrum is niet aansprakelijk voor het verdwijnen of niet toekomen van een levering, in de mate dat zij kan aantonen dat zij de levering wel heeft verzonden. In Ieder geval kan het Huidcentrum desgevallend hoogstens worden aangesproken voor de waarde van de bestelde Producten, en beperkt tot het bedrag waarvoor zij een verzekering (‘verzekerde verzending’) heeft gesloten. De polisvoorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij het Huidcentrum.
8.5. De voorstelling van de Producten en Diensten op de Website wordt met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Het Huidcentrum is in geen geval aansprakelijk voor een verschil, fout of omissie in de voorstelling van de Diensten en/of Producten.
8.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van het Huidcentrum beperkt tot de bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van het Huidcentrum, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn ten allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij het Huidcentrum.

9. Overmacht

9.1. Indien het Huidcentrum de Overeenkomst niet kan uitvoeren (o.m. het Product niet kan leveren of de Dienst niet kan uitvoeren) wegens overmacht, zoals onder meer: ziekte, staking, verplichte sluiting door overheidsmaatregelen, pandemie, stopzetting van of vertraging in productie door een leverancier,… heeft het Huidcentrum het recht om de Overeenkomst tijdelijk te schorsen voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding door de Klant.
9.2. Indien de Overmachtssituatie langer duurt dan 90 dagen of de uitvoering van de Overeenkomst definitief onmogelijk wordt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen. De reeds door het Huidcentrum verleende Diensten en/of verkochte Producten dienen (naar evenredigheid) te worden betaald door de Klant.

10. Privacy

Huidcentrum Ann verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (aankoop, verzending, facturatie, verzenden nieuwsbrief, je te bellen indien dit nodig mocht blijken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren). Meer informatie omtrent het privacybeleid van het Huidcentrum is terug te vinden op de Website). De Klant verklaart uitdrukkelijk de Privacyverklaring van het Huidcentrum te hebben geraadpleegd en doorgenomen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidcentreum Ann en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ann@huidcentrum-ann.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

12. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt deze vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen Partijen worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde.

 

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze website is eigendom van MAN-EXCLUSIEF BV, handelend onder de naam Huidcentrum Ann Callebaut (hierna: het “Huidcentrum”), met zetel te 9700 OUDENAARDE, Prins Leopoldstraat 4 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0475.241.897 (e-mail: skincoach.ann.callebaut@gmail.com; tel: 055/31.82.00). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u (hierna: de “Gebruiker”) zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, beelden e.d. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan het Huidcentrum of andere rechthoudende derden.

2. Bescherming van privacy

Het Huidcentrum verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

3. Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de Gebruiker, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de Gebruiker worden beschouwd.

Het Huidcentrum levert alle redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, levert het Huidcentrum alle redelijke inspanningen om dit recht te zetten.

Het Huidcentrum kan evenwel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Het Huidcentrum biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Huidcentrum kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere, onder meer als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, werkonderbrekingen, programmatuur of andere van de Gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De verwijzing naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring of onderschrijving van de inhoud ervan. Het Huidcentrum verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ongeoorloofd gebruik van de website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding door het Huidcentrum en/of een strafbaar feit zijn.

4. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot (het gebruik van) de website worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde.